White Lund Vase

$20.00

SKU: 4C0V00855

White lund vase, 5 1/2″ high