Peach Hobnail Vase

$21.00

SKU: 4C0V00635

Peach hobnail vase, 7″ high