Jazz vase

$24.00

SKU: 4C0V00778

Gold vase, 6″ high