Honeycomb Vase

SKU: 4C0V00871

Honeycomb vase, 5″ high