Gypsy glass vase

$43.00

SKU: 4C0V00728

Gypsy glass vase, 6″ high